Mount Abu – Rajasthan

Aga Khan Palace – Pune


Amber Palace – Rajasthan


Golden Temple – Amritsar, Punjab


Arikkamedu – Puducherry


Ashoka Pillar - Madhya Pradesh


Chilka Lake – Orissa


Dalal Street - Stock exchange Market in Mumbai


Cherrapunji - Meghalaya


Elephanta Caves – Mumbai, Maharashtra


Ellora and Ajanta – Aurangabad, Maharashtra


Fatehpur Sikri - Uttar Pradesh


Gateway of India – Mumbai Gol Gumbaz – Karnataka


Hampi - Karnataka


Hirakud – Orissa


Howrah Bridge – Kolkata


Jallianwala Bagh - Amritsar, Punjab


Jantar Mantar – Delhi


Kapilavastu - Bihar


Mahabalipuram - Tamil Nahu


Mahabodhi Temple - Bihar


Nalanda - Bihar


Pawapuri - Bihar


Kalpakkam – Chennai, Tamil Nadu