BRAHMA SAMAJ - Raja Ram Mohan Roy

PRARTHANA SAMAJ - Atmaram Pandurang

ARYA SAMAJ - Dayananda Saraswathi

THEOSOPHICAL SOCIETY (India) - Annie Bazent

ALIGRAH MOVEMENT - Sir Syed Ahmed Khan


                                                                                                                   [ Contd. ► ]